Werkwijze

Wordt begeleiding die ik voor mijn kind of gezin krijg ook vergoed?
Ja, meestal wel. De Kinderbrigade is aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen: de NVPA, NVO en de RBCZ.  Begeleiding wordt  vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De hoogte van de vergoeding kan per verzekering verschillen. Voor een overzicht van de vergoedingen voor 2019, klik op de link.

Tarieven en betaalwijze
Cliënten betalen hun factuur eerst rechtstreeks aan De Kinderbrigade en declareren de factuur dan bij hun Zorgverzekeraar. (Een deel van) het bedrag wordt door de Zorgverzekering teruggestort aan de cliënt, afhankelijk van de zorgverzekeraar.  Begeleiding kan ook worden vergoed vanuit het Persoons Gebonden Budget, of vanuit een arrangement (schoolgerelateerd). Voor een overzicht van de tarieven en voorwaarden bekijkt uVoorwaarden en Vergoedingen.pdf

Kennismaken
Ouders maken telefonisch of per e-mail een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Wanneer een gezin een samenwerking aangaat met De Kinderbrigade, dan bekijken we in het kennismakingsgesprek samen welke manier van werken het best past bij de hulpvraag van de ouders en/of het kind. Soms kan zelfs een eerste gesprek of een aantal gesprekken in combinatie met praktische tips ervoor zorgen dat je er als gezin weer tegenaan kunt. Soms is er aanvullende informatie nodig, bijvoorbeeld omdat de hulpvraag niet duidelijk wordt, of omdat de problemen zich niet alleen thuis maar ook in de klas voordoen. Samen gaan we na hoe we deze aanvullende informatie kunnen achterhalen.

Intakeformulier bij het kennismaken
Ouders vullen voorafgaand aan een kennismakingsgesprek een korte vragenlijst en een kort begeleidingscontract (nodig voor vergoeding vanuit de Zorgverzekeraar) in. Door van te voren na te denken over je hulpvraag, kan je gerichtere vragen stellen tijdens de intake en weet je zeker dat alle punten die je wilt bespreken ook aan bod komen.

Wie komen er in aanmerking voor ondersteuning van De Kinderbrigade?Alle ouders en hun kinderen in de leeftijd van nul tot ongeveer vierentwintig jaar zijn welkom bij De Kinderbrigade. Aan de hand van jullie hulpvraag bij het kennismakingsgesprek, gaan we kijken welke manier van begeleiden het beste bij jullie gezin of kind past. 

Heb ik een verwijzing van de huisarts nodig?
Een verwijzing van de huisarts is niet nodig, het mag wel. Indien sprake is van lichamelijke problematiek kan door de Kinderbrigade worden gevraagd om contact met de behandelend (huis)arts of het Revalidatiecentrum. Hiervoor wordt altijd schriftelijk toestemming gevraagd aan ouders.

Kan De Kinderbrigade alle problemen van mijn gezin of kind oplossen?
De Kinderbrigade heeft ruime ervaring op het gebied van opvoedingsondersteuning, onderwijsbegeleiding en trajecten op maat voor leerlingen met een beperking of met cognitieve hulpvragen. Daarnaast wordt de hulp geboden in samenwerking met een breed netwerk van professionals, waardoor we veel hulpvragen kunnen oplossen. Echter, sommige problemen zijn van dien aard dat kind en ouders beter af zijn bij een andere zorgverlener, zoals bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg, een school voor Speciaal Onderwijs, een Revalidatiecentrum of een andere instantie. Dit kan blijken bij het intakegesprek, na observatie, of nadat we samen videobeelden (altijd in overleg en met toestemming van ouders uiteraard) hebben bekeken. De Kinderbrigade biedt dan ondersteuning bij het zoeken naar de juiste zorgverlener voor jullie specifieke situatie.

Kan De Kinderbrigade ook bij mij thuis langskomen voor begeleiding?
Jazeker, het is juist gebruikelijk om het intakegesprek en de begeleiding bij u thuis te laten plaatsvinden. Thuis voel je je wel zo prettig en het is voor je kind ook minder spannend.

Ik woon niet in Rotterdam, kan mijn kind/gezin nu toch ondersteuning krijgen?
De begeleiding aan huis wordt geboden in Rotterdam, Den Haag en omstreken en omstreken. Afhankelijk van de afstand wordt een kilometervergoeding van €0,19 cent per gereden kilometer en soms in overleg een reiskostenvergoeding in rekening gebracht. 

Hoe weet ik of De Kinderbrigade kwaliteit biedt?
De Kinderbrigade is aangesloten bij de NVO. Dit is de landelijke vereniging van academisch opgeleide pedagogen en onderwijskundigen. De leden zijn werkzaam op uiteenlopende terreinen en zijn allen direct of indirect betrokken bij opvoeding, vorming en onderwijs. De Kinderbrigade volgt de Beroepscode van de NVO. Dit garandeert kwaliteit en ethisch handelen.
De Kinderbrigade is ook aangesloten bij de NVPA. Het Verbond voor Pschychotherapeuten, Psychologen en Agogen. Het NVPA is een veelzijdige, dynamische en professionele beroepsvereniging voor therapeuten / counselors die werken binnen de geestelijke gezondheidszorg. Zij richt zich vooral tot de goed opgeleide counselors en therapeuten die, hoe verschillend ze ook werken, samen willen blijven zoeken naar wat hen verbindt, en naar waar het in hun leven en werken met mensen echt om gaat. Daarnaast is de Kinderbrigade aangesloten bij de RBCZ, het Register Beroepsbeoefenaren voor de complementaire zorg en is daarmee ook onderhevig aan het Tuchtrecht. 

Wat als ik toch niet tevreden ben?
Ook wanneer zorgvuldig samengewerkt wordt kunnen situaties ontstaan waarin u niet tevreden bent over de begeleiding die u ontvangen hebt. Allereerst hoop ik dan natuurlijk dat u dit met mij persoonlijk bespreekt zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Indien we er samen niet uitkomen is het goed om te weten dat de Kinderbrigade volgens de nieuwste richtlijnen is aangesloten bij het SCAG, de gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg (wet Wkkgz). Meer informatie over de SCAG vindt u door de link aan te klikken.  Met opname in het SCAG register voldoet de Kinderbrigade aan de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillenzorg zoals recent opgesteld vanuit VWS.

Hoe kunnen scholen ondersteuning door De Kinderbrigade bekostigen?
Scholen kunnen vanuit de Wet Passend Onderwijs de videobegeleiding of specifieke ondersteuning voor een leerling bekostigen uit het Arrangement van die leerling indien de school, ouders en de Dienst Ambulante Begeleiding hiermee akkoord gaan.

Wat gebeurt er met de informatie die over mijn gezin verzameld wordt?
Uiteraard wordt alle informatie die tijdens de intake en een mogelijk daaropvolgend traject over uw gezin verzameld wordt, vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens komen niet zonder uw toestemming in een digitaal dossier terecht en worden ook niet uitgewisseld met derden. Ouders krijgen eventuele videobeelden op DVD. De Kinderbrigade heeft wel een dossierplicht. Dat betekent dat indien nodig schriftelijk verslag wordt gedaan van belangrijke zaken en afspraken die uit het contact met De Kinderbrigade naar voren komen. De Kinderbrigade zal altijd schriftelijk toestemming aan ouders vragen indien informatie in welke vorm dan ook, aan derden wordt doorgegeven.

#opvoedingsondersteuning, #Rotterdam, #Kinderbrigade, #kinderen, #tieners, #jongeren